«

»

Print denne Event

Årsmøde Februar 2019

02feb2019
Ans Søpark 30, 8643 Ans By

Fra 17:30

På Ans Idræts- og kulturCenter (AIKC)

Ans Søpark 30, 8643 Ans By

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forretningsudvalgets beretning v. Bodil
 4. Beretning fra udvalg – Stævneudvalget v. Harald
 5. Liste over godkendte undervisere v. Bodil
 6. Godkendelse af regnskab v. Hanne
 7. Indkomne forslag

HASAM’s FU indstiller:

Nuværende: § 5E. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære årsmødet.

Ændres til: § 5E. Et æresmedlem har en stemme på årsmødet.
Ved Årsmødet 2018 stemte alle de fremmødte positivt for forslaget. Men det kunne ikke vedtages endeligt, da der ifølge §7 i vedtægterne skal være mindst en tredjedel af medlemmerne tilstede.
Ved Årsmødet 2019 kan forslaget vedtages med simpelt flertal.

 1. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent v. Hanne
 2. Valg til forretningsudvalget og 2 suppleanter
  På valg er: Bodil, Hanne og Christine samt suppleanterne Trine Aakær Lund
                 og Jacqueline Nielsen. Alle er villige til genvalg.
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 4. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes senest 14 dage til HASAM’s Forretningsudvalget.

Permanent link til denne artikel: https://www.hasam.dk/event/aarsmoede-februar-2019/